در لیست زیر ، پرینترهای سامسونگ قابل ریست نرم افزاری به همراه ورژن هایی که قابل ریست می باشند دسته بندی شده اند. در صورتی که مدل یا ورژن پرینتر شما در لیست زیر موجود نیست و یا قادر به یافتن ورژن پرینتر نیستید، قبل از واریز وجه و خرید نرم افزار با ما تماس گرفته و از آماده بودن نرم افزار اطمینان حاصل نمایید. همچنین پرینترهای زیراکس در لیست زیر آورده نشده است، جهت اطلاع از مدل های قابل ریست پرینترهای زیراکس با ما تماس بگیرید

سری اکسپرس (Xpress)

مدل های :

Xpress-M2022 Xpress-M2022W Xpress-M2024 Xpress-M2024W Xpress-M2028 Xpress-M2028W

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.04 V3.00.01.08 V3.00.01.10 V3.00.01.11

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M2070 Xpress-M2070W Xpress-M2070F Xpress-M2070FH Xpress-M2070FW Xpress-M2070HW Xpress-M2074 Xpress-M2074W Xpress-M2074F Xpress-M2074FW Xpress-M2078 Xpress-M2078W Xpress-M2078F Xpress-M2078FW

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.15 V3.00.01.16 V3.00.01.16_0401040_1.00 V3.00.01.17 V3.00.01.20 V3.00.01.22 V3.00.01.23 V3.00.01.24 V3.00.01.25 V3.00.01.26 V3.00.01.27 V3.00.01.29 V3.00.01.30 V3.00.01.33 V3.00.01.37

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M2620 Xpress-M2620D Xpress-M2620ND Xpress-M2625 Xpress-M2625D Xpress-M2625ND Xpress-M2626 Xpress-M2626D Xpress-M2820ND Xpress-M2820DW Xpress-M2825ND Xpress-M2825DW Xpress-M2826ND

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.12 V3.00.01.13 V3.00.01.18 V3.00.01.20 V3.00.01.25 V3.00.01.31 V3.00.01.33 V3.00.01.33 V3.00.01.36

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M2670 Xpress-M2670F Xpress-M2670FH Xpress-M2670FW Xpress-M2670FN Xpress-M2670HN Xpress-M2670HW Xpress-M2675 Xpress-M2675F Xpress-M2675FH Xpress-M2675FW Xpress-M2675FN Xpress-M2675HN Xpress-M2675HW Xpress-M2870 Xpress-M2870FD Xpress-M2870FW Xpress-M2875 Xpress-M2875F Xpress-M2875FD Xpress-M2875FH Xpress-M2875FW Xpress-M2875FN Xpress-M2875HN Xpress-M2875HW

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.12 V3.00.01.13 V3.00.01.18 V3.00.01.21 V3.00.01.23 V3.00.01.27 V3.00.01.29 V3.00.01.30 V3.00.01.33 V3.00.01.34 V3.00.01.38 V3.00.01.40

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M2670N Xpress-M2670ND Xpress-M2670DW Xpress-M2675N Xpress-M2675ND Xpress-M2675DW Xpress-M2870N Xpress-M2870ND Xpress-M2870DW Xpress-M2875N Xpress-M2875ND Xpress-M2875DW

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.18 V3.00.01.21 V3.00.01.23 V3.00.01.29 V3.00.01.30 V3.00.01.33 V3.00.01.34 V3.00.01.38 V3.00.01.40

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M2830DW Xpress-M2835DW

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.04 V3.00.01.08 V3.00.01.09 V3.00.01.10 V3.00.01.12 V3.00.01.13

 

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M2880FW Xpress-M2885FW

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.01 V3.00.01.02 V3.00.01.04 V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.10 V3.00.01.13 V3.00.01.16 V3.00.01.17

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M3320ND Xpress-M3325ND Xpress-M3820D Xpress-M3820DW Xpress-M3820ND Xpress-M3825D Xpress-M3825DW Xpress-M3825ND

ورژن های قابل ریست :

V4.00.01.01 V4.00.01.02 V4.00.01.13 V4.00.01.14 V4.00.01.18 V4.00.01.26 V4.00.01.29 V4.00.01.31 V4.00.51.31 V4.00.01.33 V4.00.01.34 V4.00.01.35 V4.00.02.07 V4.00.02.09 V4.00.02.10 V4.00.02.13 V4.00.02.14 V4.00.02.17

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل های :

Xpress-M3370 Xpress-M3375FD

ورژن های قابل ریست :

V4.00.01.04 V4.00.01.12 V4.00.01.14 V4.00.01.15 V4.00.01.16 V4.00.01.19 V4.00.01.25 V4.00.01.27 V4.00.01.28 V4.00.51.28 V4.00.01.30 V4.00.01.32 V4.00.02.07 V4.00.02.09 V4.00.02.13 V4.00.02.16 V4.00.02.18

)تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد(

مدل های :

 

Xpress-M3870 Xpress-M3870FD Xpress-M3870FH Xpress-M3870FW Xpress-M3870HW Xpress-M3870HD Xpress-M3875FD Xpress-M3875FH Xpress-M3875FW Xpress-M3875HW Xpress-M3875HD

ورژن های قابل ریست :

V4.00.01.04 V4.00.01.12 V4.00.01.14 V4.00.01.15 V4.00.01.16 V4.00.01.19 V4.00.01.25 V4.00.01.27 V4.00.01.28 V4.00.51.28 V4.00.01.30 V4.00.01.32 V4.00.02.07 V4.00.02.09 V4.00.02.13 V4.00.02.16 V4.00.02.18

)تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد(

مدل های :

Xpress-M4020ND Xpress-M4025ND

 

ورژن های قابل ریست :

V4.00.01.01 V4.00.01.02 V4.00.01.13 V4.00.01.14 V4.00.01.18 V4.00.01.26 V4.00.01.29 V4.00.01.31 V4.00.51.31 V4.00.01.33 V4.00.01.34 V4.00.01.35 V4.00.02.07 V4.00.02.09 V4.00.02.10 V4.00.02.13 V4.00.02.14 V4.00.02.17

)تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد(

مدل های :

Xpress-M4070FR Xpress-M4072FR Xpress-M4075FR

ورژن های قابل ریست :

V4.00.01.04 V4.00.01.12 V4.00.01.14 V4.00.01.15 V4.00.01.16 V4.00.01.19 V4.00.01.25 V4.00.01.27 V4.00.01.28 V4.00.51.28 V4.00.01.30 V4.00.01.32 V4.00.02.07 V4.00.02.09 V4.00.02.13 V4.00.02.16 V4.00.02.18

)تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد(

سری رنگی تک کاره (CLP)

مدل های :

CLP-310 CLP-315 CLP-310N CLP-315N

ورژن های قابل ریست :

V1.00.01.17 V1.00.01.18 V1.00.01.23 V1.00.11.52 V1.00.11.53 V1.00.11.54 V1.00.11.66 V1.00.11.67 V1.99.99

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد(

مدل های :

CLP-310W CLP-315W

ورژن های قابل ریست :

V1.00.01.66 V1.00.01.68

مدل های :

CLP-320 CLP-320K CLP-325 CLP-320N CLP-320W CLP-325N CLP-325W

ورژن های قابل ریست :

V1.00.01.19 V1.00.01.34 V1.00.01.36 V1.00.01.38 V1.00.01.41 V1.00.01.43 V1.00.01.44 V1.00.01.46

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد(

مدل های :

CLP-360 CLP-360W CLP-365 CLP-365W

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.09 V3.00.01.10 V3.00.01.11 V3.00.01.12 V3.00.01.13 V3.00.01.14 V3.00.01.15

ورژن های زیر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند:

V3.00.02.01* V3.00.02.02* V3.00.02.03* V3.00.02.04* V3.00.02.05* V3.00.02.07* V3.00.02.09* V3.00.02.10*

(تمامی ورژن های این مدل بصورت نرم افزازی یا سخت افزاری قابل ریست می باشد)

مدل های :

CLP-415 CLP-415N CLP-415NW

ورژن های قابل ریست :

V4.00.01.19 V4.00.01.25 V4.00.01.28 V4.00.01.41 V4.00.01.48

مدل :

CLP-620ND

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.45 V2.00.01.51 V2.00.01.55

سری رنگی چند کاره (CLX)

مدل های :

CLX-3170 CLX-3170FN CLX-3175 CLX-3175F CLX-3175FN CLX-3175FW CLX-3175N CLX-3175WK

ورژن های قابل ریست :

V1.00.01.07 V1.00​.۰۱.۱۳ V1.01.01.16 V1.01.01.22 V1.01.01.23 V1.01.01.25 V1.00.01.31 V1.01.01.52 V1.01.01.57 V1.00.01.58 V1.01.01.64 V1.29.01.25 V1.29.01.26 V1.29.01.31 V1.29.01.52 V1.29.01.58 V1.29.01.61 V1.29.01.62 V1.29.01.64

مدل های :

CLX-3180 CLX-3185

 

ورژن های قابل ریست :

V1.01.01.19 V1.01.01.22 V1.01.01.35 V1.01.01.36 V1.01.01.41 V1.01.01.43 V1.01.01.44 V1.01.01.46 V1.20.01.19 V1.20.01.22 V1.20.01.26 V1.20.01.36 V1.20.01.43 V1.20.01.46

مدل های :

CLX-3180FN CLX-3185FN CLX-3185FW CLX-3185W

 

ورژن های قابل ریست :

v1.01.01.21 V1.01.01.22 V1.01.01.24 V1.01.01.26 V1.01.01.35 V1.01.01.36 V1.01.01.43 V1.01.01.46 V1.20.01.26 V1.20.01.35 V1.20.01.36 V1.20.01.43 V1.20.01.44 V1.20.01.46

مدل :

CLX-3185N

ورژن های قابل ریست :

V1.00.01.35 V1.00.01.36 V1.20.01.35 V1.20.01.36

مدل های :

CLX-3300 CLX-3305 CLX-3305FN CLX-3305FW CLX-3305W

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.04 V3.00.01.10 V3.00.01.11 V3.00.01.12 V3.00.01.14 V3.00.01.15 V3.00.01.18 V3.00.01.20 V3.00.01.21

مدل های :

CLX-4195FN CLX-4195FW

ورژن های قابل ریست :

V4.00.01.30 V4.00.01.41

مدل :

CLX-6220FX

ورژن های قابل ریست :

در حال آماده سازی

سری تک کاره (ML)

مدل های :

ML-1640 ML-1641 ML-1645

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.60 V1.01.00.83 V1.01.00.84 V1.01.00.91 V1.01.00.93 V1.01.00.96

مدل های :

ML-1660 ML-1665 ML-1665K ML-1667

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.30 V1.01.00.34 V1.01.00.35

مدل های :

ML-1661 ML-1666

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.35

مدل های :

ML-1670 ML-1675 ML-1677 ML-1671 ML-1676

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.04 V1.01.00.07 V1.01.00.08 V1.01.00.11

مدل های :

ML-1860 ML-1861 ML-1865 ML-1866 ML-1867

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.18 V1.01.00.19 V1.01.00.24 V1.01.00.25 V1.01.00.28

مدل :

ML-1865W

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.03 V3.00.01.05 V3.00.01.06 V3.00.01.10

مدل های :

ML-1910 ML-1915

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.77 V1.01.00.82 V1.01.00.83 V1.01.00.86

مدل های :

ML-2160 ML-2165 ML-2168

ورژن های قابل ریست :

V1.01.01.05 V1.01.01.06 V1.01.01.08 V1.01.01.11 V1.01.01.12

مدل:

ML-2164

ورژن های قابل ریست :

V1.01.01.09 V1.01.01.12 V1.01.01.14

مدل :

ML-2167

ورژن های قابل ریست :

V1.01.01.05 V1.01.01.08

مدل های :

ML-2160W ML-2165W ML-2168W

ورژن های قابل ریست :

V3.01.01.05 V3.01.01.06 V3.01.01.08 V3.01.01.10 V3.01.01.13 V3.01.01.14 V3.01.01.15

ورژن های زیر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند:

V3.00.02.00* V3.00.02.01* V3.00.02.02* V3.00.02.03* …

(تمامی ورژن ها بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری قابل ریست می باشد.)

مدل های :

ML-2240 ML-2241 ML-2245

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.83 V1.01.00.84 V1.01.00.93 V1.01.00.96

مدل های :

ML-2520 ML-2525 ML-2525K ML-2525W ML-2526

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.49 V1.01.00.54 V1.01.00.83 V1.01.00.84 V1.01.00.85

مدل های :

ML-2540 ML-2545 ML-2540R ML-2545R

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.14 V1.01.00.18 V1.01.00.22 V1.01.00.24

مدل های :

ML-2580 ML-2580N

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.79 V1.01.00.83 V1.01.00.84 V1.01.00.88 V1.01.00.90

مدل :

ML-2850D

ورژن های قابل ریست :

V1.03.00.43 V1.03.00.44 V1.03.00.45 V1.03.00.46 V1.03.00.47 V1.01.15.50

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد)

مدل :

ML-2851ND

ورژن های قابل ریست :

V1.03.00.43 V1.03.00.44 V1.03.00.45 V1.03.00.46 V1.03.00.47 V1.01.15.50

مدل :

ML-2855ND

ورژن های قابل ریست :

V1.01.04.27 V1.20.04.32.02 V1.01.07.33

مدل های :

ML-2950 ML-2950D ML-2950N ML-2950DR ML-2950ND ML-2955ND

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.09 V3.00.01.10 V3.00.01.11 V3.00.01.14

مدل های :

ML-2950DW ML-2950NDW

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.06 V3.00.01.08 V3.00.01.09 V3.00.01.10 V3.00.01.11 V3.00.01.14

مدل :

ML-3300

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.03 V3.00.01.05

مدل :

ML-3310D

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.23 V2.00.01.25 V2.00.01.29 V2.00.01.33 V2.00.01.38 V2.00.01.41

)ورژن های دیگر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند(

مدل :

ML-3310ND

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.23 V2.00.01.27 V2.00.01.30 V2.00.01.32 V2.00.01.36 V2.00.01.42 V2.00.01.43 V2.00.01.44 V2.00.01.45

(ورژن های دیگر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند.)

مدل :

ML-3710D

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.27 V2.00.01.29 V2.00.01.35 V2.00.01.43 V2.00.01.44

(ورژن های دیگر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند.)

مدل های :

ML-3710ND

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.23 V2.00.01.28 V2.00.01.30 V2.00.01.32 V2.00.01.36 V2.00.01.43 V2.00.01.45 V2.00.01.46 V2.00.01.47

(ورژن های دیگر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند.)

مدل :

ML-3750ND

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.10 V2.00.01.17 V2.00.01.22 V2.00.01.29

)ورژن های دیگر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند.(

مدل های :

ML-5510N ML-5510ND

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.19

مدل :

ML-6510N ML-6510ND

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.19

سری چند کاره (SCX)

مدل های :

SCX-3200 SCX-3205 SCX-3205K SCX-3207

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.06 V3.00.01.07 V3.00.01.08 V3.00.01.09 V3.00.01.10 V3.00.01.13

مدل های :

SCX-3200W SCX-3205W

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.05 V3.04.01.00 V3.04.01.01 V3.04.01.03 V3.00.01.08 V3.00.01.11

مدل های :

SCX-3400 SCX-3405 SCX-3407 SCX-3400F SCX-3405F SCX-3405FH SCX-3405FK SCX-3405WK SCX-3405W SCX-3405FW SCX-3405HW

 

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.08 V3.00.01.10 V3.00.01.11 V3.00.01.12 V3.00.01.13 V3.00.01.18 V3.00.01.19

ورژن های زیر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشند:

V3.00.02.00* V3.00.02.01* V3.00.02.02* V3.00.02.03* V3.00.02.05* …

(تمامی ورژن های این مدل بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری قابل ریست می باشد.)

مدل های :

SCX-4300

ورژن های قابل ریست :

V1.13 V1.16 V1.18 V1.21 V1.22 V1.23 V1.25

مدل های :

SCX-4600 SCX-4622Fk SCX-4623F SCX-4623FH SCX-4623FK SCX-4623FN

ورژن های قابل ریست :

V2.01.01.93 V2.01.01.96 V2.01.01.97 V2.01.01.98 V2.01.01.99 V2.01.01.00 V2.01.01.01 V2.01.01.02

مدل های :

SCX-4650N SCX-4655N

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.04 V3.00.01.06 V3.00.01.07 V3.00.01.11 V3.00.01.12 V3.00.01.14 V3.00.01.16 V3.00.01.19 V3.00.01.22 V3.00.01.24 V3.00.01.28

مدل های :

SCX-4655F SCX-4650F

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.04 V3.00.01.06 V3.00.01.07 V3.00.01.11 V3.00.01.12

مدل های :

SCX-4655HN SCX-4655FN

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.04 V3.00.01.06 V3.00.01.07 V3.00.01.11 V3.00.01.12 V3.00.01.14 V3.00.01.16 V3.00.01.19 V3.00.01.22

ورژن های زیر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشد:

V3.00.01.24 V3.00.01.28

(تمامی ورژن های این مدل بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری قابل ریست می باشد.)

مدل های :

SCX-4705 SCX-4705ND

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.09 V3.00.01.18

مدل های :

SCX-4724FD SCX-4727FD SCX-4728FD SCX-4729FD SCX-4729FW

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.07 V3.00.01.08 V3.00.01.13 V3.00.01.14 V3.00.01.18 V3.00.01.19

مدل های :

SCX-4824FN SCX-4828FN

ورژن های قابل ریست :

V1.01.00.30 V1.01.00.34 V1.01.94.36 V1.01.00.41 V1.01.00.44 V1.01.00.45 V1.01.00.47

مدل :

SCX-4825FN

ورژن های قابل ریست :

V2.01.00.84 V2.01.00.93 V2.01.00.95

مدل :

SCX-4833FD

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.10 V2.00.01.11 V2.00.01.13 V2.00.01.15 V2.00.01.18 V2.00.01.20 V2.00.01.26 V2.00.01.27 V2.00.01.29 V2.00.01.33 V2.00.51.18

مدل :

SCX-4833FR

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.05 V2.00.01.06 V2.00.01.09 V2.00.01.12 V2.00.01.14 V2.00.01.20 V2.00.01.21 V2.00.01.22 V2.00.01.25

مدل :

SCX-5635FN

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.16 V2.00.01.19 V2.00.01.24 V2.00.01.28

مدل :

SCX-5637FR

ورژن های قابل ریست :

V2.00.01.05 v2.00.01.14 V2.00.01.15 V2.00.01.18 V2.00.01.21 V2.00.01.23 V2.00.01.30 V2.00.01.33 V2.00.01.35 V2.00.01.38 V2.00.01.44

سری فکس چند کاره (SF)

مدل های :

SF-650 SF-650P

ورژن های قابل ریست :

V1.11 V1.14

(تمامی ورژن های این مدل قابل ریست می باشد.)

مدل های :

SF-760P SF-760

ورژن های قابل ریست :

V3.00.01.09 V3.00.01.10 V3.00.01.13 V3.00.01.19

(ورژن های دیگر بصورت سخت افزاری و تعمیر بورد فرمتر قابل ریست می باشد.)